AKTUALNOŚCI

Wojciech Trojanowski

Wojciech Trojanowski

czwartek, 10 maj 2018 05:28

Opcja polityki realnej

Z Józefem Białkiem, właścicielem kwartalnika „Opcja na Prawo”, z okazji 150. jubileuszowego wydania rozmawia Wojciech Trojanowski

 

Jesteś, trzeba to przyznać, dość nietypowym typem przedsiębiorcy. Zamiast spijać przysłowiową piankę i przeznaczać zarobione przez siebie środki na zwiększanie komfortu własnego życia, od wielu lat inwestujesz w to dość niedochodowe przedsięwzięcie, którym jest wymagające, niszowe pismo o profilu polityczno-społecznym. Skąd się to wzięło?

Cała przygoda z polityką, wydawnictwami itd. zaczęła się dawno, dawno temu w podziemiu. Około roku 1984 uruchomiliśmy „Wyrostka”, pismo przeznaczone dla młodzieży szkół średnich, który już wtedy profilowane było w kierunku konserwatywno-liberalnym. Potem powstało pismo „Dziś” a następnie przejęliśmy miesięcznik „CDNKoliber”. W redakcji „Dziś” uczestniczyli: Aleksander Popiel, Tomek Gabiś, Krzysiek Bąkowski, Waldek Czachowski, w zasadzie w tym składzie tworzyliśmy oba te pisma.

czwartek, 10 maj 2018 05:15

Bestia, na którą sobie patrzymy

Czytelnikowi pozostawiam zagadkę, czy poniższy artykuł należy odczytywać jako kolejną, nadduchową próbę ujawnienia kalamburu Księgi Apokalipsy, powiedzmy, na wzór teksańskich baptystów, czy jedynie jako zabawę formą, potrzebną, aby opisać zastany świat. Tak czy owak, rzeczywistość jawi się jako coraz bardziej apokaliptyczna.

Ponieważ dynamizm buntu wymaga ustawicznego fermentu, rewolucjonistom zależało zawsze na wzbudzaniu jak najostrzejszych antagonizmów społecznych. Rebelia była sakramentem, świętym obrządkiem wymagającym ustawicznych praktyk. Między innymi na jej etosie zbudowano nowy światowy ład. Każde następne pokolenie zyskało w ten sposób niepisaną zgodę dla swojego własnego buntu przeciwko władzy, uznanej według własnego widzimisię za hegemona. Hegemonowi zaś w zmiennym nowożytnym ustroju, w którym prawda zależy od woli ludu, brakuje rozstrzygających, fundamentalnych argumentów, aby ten przywilej zanegować. Owa rewolucyjność, a wraz z nią apoteoza antagonizmów, przenika dziś wszystkie środowiska polityczne, od skrajnej lewicy po prawicę. Jak z tego wynika, budowany demokratyczny ład, bazujący mniej lub więcej na pochwale niezgody, ma bardzo kruche podstawy. Spory ideologiczne coraz powszechniej eskalują i grożą otwartymi fizycznymi konfrontacjami. Ponieważ takie zaostrzenie występuje obecnie w Polsce, może warto przyjrzeć się temu, które ze środowisk są propagatorami rewolucyjności i związanych z nią antagonizmów, które wykorzystują je do celów pragmatycznych, a które skrycie zgadzają się z ich założycielską ideą.

Wydana w tym roku przez wydawnictwo Wektory książka Douglasa Reeda Strategia Syjonu to dzieło tak kontrowersyjne, jak wskazuje na to jego anglojęzyczny tytuł The Controvery of Zion. Autor książki zasłynął, głównie dzięki lewicującemu Georgowi Orwellowi, jako pierwszy w świecie rewizjonista. Orwella i innych oburzyło zakwestionowanie przez Reeda liczby zgładzonych w Holokauście Żydów. Reed jako pierwszy podał ją w wątpliwość, argumentując swoje stanowisko brakiem rzetelnych badań oraz propagandowym charakterem podkreślania ofiary holokaustu przez środowiska syjonistyczne. Według niego oprócz Żydów wiele innych narodów, w tym Polacy i Rosjanie, poniosło równie wysoką, jeśli nie większą, ofiarę hitlerowskiej polityki rasowej, co z kolei zostało zamilczane. Tezy Reeda, do których przyczepił się Orwell, stanowią w książce jej margines i mogą stanowić dobrą przyczynę do rozwinięcia polemiki na temat całej polityki żydowskiej dotyczącej Holokaustu, tym bardziej w czasach, gdy obserwujemy eskalację niesprawiedliwego traktowania na Zachodzie polskiej roli podczas II wojny światowej oraz lekceważenia naszej martyrologii.

poniedziałek, 10 lipiec 2017 21:37

Matka wszystkich korporacji

Gdy zimą 1600 roku królowa Elżbieta I nadała nowo powstałej Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej status monopolu, nikt chyba nie przeczuwał, jak wielkie przyniesie to następstwa, nie tylko w dziedzinie handlu, ale również dla modelu całej światowej geopolityki. Korporacja handlowa zyskała, chyba po raz pierwszy w dziejach, niemal nieograniczone uprawnienia gospodarcze, polityczne, a nawet militarne. Skromna firma, zatrudniająca na początku swojej działalności trzydziestu pięciu pracowników, w ciągu następnych lat przekształciła się w stojące ponad prawem i etyką potężne narzędzie kolonizacyjnego wyzysku. Gigant dysponujący dwustutysięczną armią oraz prawem do emisji własnego pieniądza, stosujący wszelkie formy ucisku, nie wyłączając przemocy fizycznej, jakże często posługiwał się formami czysto ekonomicznymi, takimi jak np. wrogie przejęcia gospodarcze całych prowincji (Bengal) i państw (Indie). W krótkim czasie prywatna firma działająca w interesie rządu stała się największą potęgą na subkontynencie indyjskim.

Upłynęło zaledwie ćwierć wieku praktycznego wdrażania doktryny świata jednobiegunowego pod kuratelą atlantyckiego strażnika demokracji, a już projekt ten grozi spektakularnym zawaleniem. Wiele narodów poczuło się nabitymi w butelkę, bo owo „pilnowanie demokracji”, podobnie jak równie wiele obiecujące hasło „wolnego rynku”, okazało się kryptonimem nowej kolonizacji przeprowadzanej przez wielkie zachodnie korporacje i budowania ich potęg. W przyrodzie jednak, jak się powiada, nic nie ginie. Pokusa łatwego zysku, nieograniczona praktycznie niczym, a już najmniej granicami państw, skłoniła zachodnich inwestorów do skorzystania z tanich zasobów ludzkich, a w rezultacie – do wyprowadzenia środków produkcji z imperium niepodzielnie panującego nad lądami i oceanami. Tym samym przyczyniła się do zainwestowania w rozwój gospodarek znajdujących się daleko poza peletonem. Kraje te, a wśród nich zwłaszcza Chiny, szybko skorzystały z nadarzającej się szansy i w stosunkowo krótkim czasie zaczęły doganiać, niedoścignioną dotąd Amerykę. Pościg ten wydawał się tym łatwiejszy, im bardziej została ona, niezbyt roztropnie, pozbawiona części swojego potencjału wytwórczego.

czwartek, 23 marzec 2017 23:18

Konserwatyzm limitowany

Jak okiem sięgnąć planeta Ziemia w ostatnich latach odnotowała gwałtowny zwrot do swojego stanu początkowego, opisanego w Księdze Rodzaju, czyli bezładu. Zaledwie kilka dni zajęło ongiś Stwórcy, by ten chaos uporządkować, ale człowiek, z powodów bliżej nieokreślonych i domagających się teologicznego uzasadnienia, od wieków mozoli się nad tym, by ten proces odwrócić.

sobota, 10 grudzień 2016 09:53

Cywilizacja jaśnie oświeconych

Wiele uwagi poświęcono już fenomenowi, jakim był niezwykły rozkwit pewnej podrzędnej sekty, która pojawiła się jakby znikąd, na peryferiach wielkiego rzymskiego cesarstwa na początku naszej ery. Czynnikiem, który zagwarantował powodzenie rozprzestrzeniania się idei chrześcijańskich, na pewno była ich uniwersalność, umiarkowanie, głębia etyki, misyjność, ale również niezwykle precyzyjne i rozumne podejście do wiary i egzystencji człowieka, pozytywny stosunek do prawdy i jej poszukiwania („szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam”, „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”).

sobota, 20 sierpień 2016 14:40

Racjonalni czy romantyczni

Pytanie o polską politykę wobec Rosji nie ogranicza się do ustalenia, jaki ma być kierunek polskich sojuszy, jest to dylemat, który dotyczy spraw fundamentalnych – ogólnego imperatywu warunkującego myśl geopolityczną naszych elit rządzących, tym razem, przynajmniej z nazwy, prawicowych czy konserwatywnych. Szybko zmieniająca się mapa świata wymaga pozbycia się sztywnego gorsetu nadmiernego historyzmu, romantyzmu i ideologizacji, którymi kieruje się obóz patriotyczny, zwłaszcza ten związany z rządzącą partią.

Prawo i Sprawiedliwość definiuje się, między innymi, jako partia konserwatywna i katolicka, co może czasem usypiać czujność przeciętnego wyborcy, Polaka, katolika, patrioty, uznającego percepcję rzymskokatolicką za właściwą. Podczas gdy naczelną zasadą, którą kieruje się Kościół w doświadczaniu i praktykowaniu prawdy o świecie jest fides et ratio, w Polsce najczęstszym przedmiotem pewnego złudzenia jest utożsamianie idealistycznego, romantycznego ducha mesjanizmu narodowego z etyką katolicką. To oczywiste, że chrześcijanin, katolik nie może traktować poszczególnych dziedzin życia – polityki, gospodarki, w oderwaniu od etyki i nauki Chrystusa. W polskim etosie narodowym, w wyniku przeżywanych tragedii, nastąpiło jednak pewne pomieszanie etyk i spore odejście od zasady racjonalności. Zaistniał tu pewien zlepek percepcji chrześcijańskiej z tym, co wypływa z zatrutych źródeł rewolucyjnych epok.

W epoce rewolucji nacjonalistycznych na początku XIX wieku miłość do ojczyzny ubrano w szaty obcego mistycyzmu, graniczącego niebezpiecznie z okultystyczną kabałą i idolatrią. W Polsce, w wyniku specyficznego środowiska, orientacja taka przywdziała ponadto szatę katolickości. Zapewne innej formy mieszkańcy kraju nad Wisłą nie byli by skłonni zaakceptować. Jeśli dobrze przyjrzymy się źródłom ogromnej części polskiego etosu patriotycznego, zobaczymy, że jego prekursorami byli bardzo często ludzie zaangażowani w idee oświeceniowe, romantyczne – wrogie Kościołowi i cywilizacji, z której wyrastali, którzy mimo to cieszą się dzisiaj estymą pobożnych Polaków-katolików. Nie jest tu moją rolą analizowanie i ocena poszczególnych postaci, od Niemcewicza, przez Mickiewicza, do – powiedzmy – Hoene-Wrońskiego (wymieniając tylko najbardziej znanych), czy choćby takich stowarzyszeń i ugrupowań jak Klub Filomatów, Towiańczycy czy np. oba stronnictwa powstania styczniowego, ich zakorzenienia w ideach nowożytnej epoki i rewolucji. Warto zauważyć jedynie, że było to tym bardziej może niebezpieczne, że ludzie ci często więzi z Kościołem się nie wyrzekali. Taki stan powodował trwałe zespalanie obcych ideałów z wzorcami, które mogły bez tej domieszki wyznaczyć kierunki zgoła wartościowsze. Dotyczy to najbardziej naszej myśli politycznej, która ulega, jeśli mogę użyć takiej metafory, przegrzaniu z powodu braku odpowiedniego racjonalnego chłodzenia.

(...)

sobota, 28 maj 2016 20:57

Faza agonalna

Klub Opcji na Prawo gościł w kwietniu we Wrocławiu szefową antyislamizacyjnego niemieckiego ruchu PEGIDA – Tatjanę Festerling.

Redaktor Michał Krupa otworzył spotkanie nawiązując do wypowiedzi znanego katolickiego pisarza Hilaire’a Belloca, który już kilkadziesiąt lat temu twierdził, że następne starcie w Europie będzie konfliktem pomiędzy cywilizacją chrześcijańską a islamską, wskazując przy tym na rewolucyjną genezę wojującego islamu. Otóż okazuje się, że nawet Belloc nie miał racji – konkludował Michał Krupa – ponieważ dzisiaj jesteśmy, owszem, świadkami starcia, ale nie islamu z chrześcijaństwem, tylko islamu z chrześcijaństwem w daleko zaawansowanej fazie agonalnej. Takie wprowadzenie jak się okazało, znalazło swoje całkowite potwierdzenie w tym, co można było usłyszeć tego wieczoru od niemieckiego gościa. Już na wstępie powiało pesymizmem.

Tytuł mojej prelekcji – rozpoczęła Tatjana Festerling – jest sformułowany jako pytanie: Czy można jeszcze Europę uratować? Moglibyśmy ten wykład właściwie skrócić. Jeśli rozumiemy przez Europę tę Europę, którą znamy od dziesiątków lat, Europę, która bazuje na wartościach chrześcijańskich, i którą nauczyliśmy się kochać, to dam państwu bardzo skromną odpowiedź. Ona brzmi: nie! Ta Europa jest przegrana. Przegrana na korzyść islamu. Stracona na korzyść zielonych neomarksistów, którzy hołdują ideologii tzw. inżynierii socjalnej i przegrana na rzecz skorumpowanej globalnej elity władzy, która zalewa Europę muzułmanami i w ten sposób Europę destabilizuje.

W dalszej części spotkania prelegentka przedstawiła liczne przykłady absurdalnej polityki tzw. „otwartych drzwi” w Republice Federalnej Niemiec i jej wyniszczające rezultaty w ostatnim czasie. Ukazała całą niemoc jej zagorzałych przeciwników i zwykłych obywateli schwytanych w kleszcze panującej w Niemczech wszędobylskiej politycznej poprawności, która pozostawia społeczeństwo bezsilnym wobec niemającej skrupułów, napływającej szerokim strumieniem muzułmańskiej tłuszczy, z całym jej dorobkiem cywilizacyjnym.

Tłuszcza ta, jak się okazuje, stanowi swoiste ludzkie widmo.

Około pół miliona azylantów w Niemczech pozostaje niezarejestrowanych. Setki tysięcy po prostu zniknęły. Nie ma żadnych dokładnych wyliczeń dotyczących liczby znajdujących się w Niemczech muzułmańskich azylantów. Już teraz, po upływie roku merkelowskiej polityki przemiany struktury narodu, widać niesłychaną nadwyżkę mężczyzn (wśród imigrantów – przyp. red). (…) Jest 1,5 miliona mężczyzn pomiędzy osiemnastym a trzydziestym rokiem życia, naprzeciwko którym stoi tylko 5 mln. mężczyzn niemieckich w tym samym wieku.

Tatjana Festerling opowiedziała zebranym o zamkniętych strefach „No-go”, do których nawet policja obecnie boi się zaglądać; o dość nieporadnych próbach organizowania przez zwykłych obywateli różnego rodzaju ruchów oporu, straży obywatelskich, które paradoksalnie zwalczane są nie tyle przez muzułmanów, co przez własne państwo.

No właśnie, polityka tego państwa może budzić ogromne i nieudawane zdziwienie. Mimo że wiele podań o azyl rozpatrzonych została odmownie – mówiła Festerling – minister spraw wewnętrznych nie deportował w zasadzie nikogo. Nie ma de facto w Niemczech pojęcia nielegalnego przekroczenia granicy. Każdy, kto pojawi się w Niemczech i wypowie zaczarowane słowo „azyl”, natychmiast otrzymuje postępowanie azylowe.

(...)

startPoprzedni artykuł12Następny artykułkoniec
Strona 1 z 2

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.