poniedziałek, 11 sierpień 2014 11:20

Zagrożenia neomanicheizmem

Napisał

Walka z jedynym i prawdziwym Bogiem musi biegnąć wpierw drogą zakwestionowania czy zanegowania możliwości Jego obecności w ludzkim świecie. To zaś dokonuje się poprzez ludzkie ciało, poprzez właściwą mu prokreacyjną moc. Dzięki swojej mocy rodzicielskiej człowiek współuczestniczy w Bożym dziele stwarzania człowieka ? Bożego obrazu! Oprócz tego chrześcijaństwo różni się od innych religii swoją wiarą w zmartwychwstanie ciała, wiarą w obiecane Boże życie, ale włącznie z ciałem. Ciało zatem w chrześcijaństwie to miejsce szczególne zainteresowania Boga, miejsce szczególne Jego uszanowania lub nieuszanowania.

Jan Paweł II określił współczesne pojmowanie ludzkiego ciała jako neomanichejskie, czyli poniżające ludzkie ciało, traktujące je tylko instrumentalnie, jako narzędzie służące osiągnięciu przyjemności. Taki był sposób rozumienia cielesności przez starożytnych manichejczyków, jak to pamiętamy chociażby z autobiografii św. Augustyna. W średniowieczu powróciło to w herezji katarów, a dzisiaj jest istotą głośnej ideologii ?gender?. Z tego też powodu ta ideologia bezpośrednio wymierzona jest w samo sedno chrześcijaństwa jako ?Dobrej Nowiny? także o ciele, przeznaczonym do Boskiego Życia. Nie zauważają tego głośni u nas obrońcy ?teorii gender?, twierdzący, że jest ona do pogodzenia z chrześcijaństwem, a nawet z katolicyzmem. Spróbuję to zagrożenie Dobrej Nowiny przez ideologię gender przybliżyć, nie schodząc jednak z płaszczyzny filozoficznej i nie przechodząc na płaszczyznę teologiczną.

Chrześcijaństwo różni się od innych religii także tym, że opiera się na zaufaniu dla możliwości ludzkiego rozumu, wykluczając również w życiu moralnym jakiekolwiek działanie wbrew sumieniu, czyli wbrew rozumowi w funkcji kierowania działaniem moralnym.

1. Ideologia czy teoria gender?

Każda ideologia zakłada wiele przyjętych świadomie lub nieświadomie rozstrzygnięć filozoficznych, czyli twierdzeń koniecznych i ogólnych, dotyczących istoty rzeczywistości. Tak też jest z ideologią ?gender? 1), funkcjonującą już na wielu, także polskich uniwersytetach jako ?gender studies?. Wciela się też w życie tę ideologię także drogą tworzonego przez polityków prawa, czego ostatnio jesteśmy świadkami odnośnie do głośnej ?równościowej? konwencji Rady Europy. Za ogromne pieniądze z UE szkoli się urzędników administracji państwowej, policjantów, nauczycieli w kierunku ?niedyskryminacji?, również z racji ?orientacji seksualnej?. Trwają w Sejmie przygotowania do rozszerzenia ?niedyskryminacyjnego? prawa o obowiązek respektowania także każdorazowej ?ekspresji płciowej?. Aktywność ideologów ?gender? nie omija polskiej szkoły. Analizuje się podręczniki od strony ?niedyskryminacji? z racji odmienności seksualnej i postuluje się władzom zmianę czy wymianę wielu z tych podręczników. Mocą tych ?genderowych? ekspertyz już wycofano ze szkół podręcznik do Wychowania do życia w rodzinie: ?Wędrując ku dorosłości? 2). Podrzuca się do szkół nowe podręczniki, w tym i szokujące rodziców ?księgi? szwedzkiego autora, wyedukowanego seksualnie w swoim kraju, słynącego w świecie z brutalnej edukacji seksualnej dzieci, prowadzonej tam od 19543. Wszystko to jest jednak zgodne z wytycznymi edukacji seksualnej, przygotowanymi dla całego świata: ?Standardy edukacji seksualnej w Europie?. Polski minister zdrowia już w 2013 roku naradzał się z ministrem edukacji, jak się zabrać za realizację tych światowych wytycznych, sfinansowanych przez Niemców, nad czym patronat wzięła WHO.

To wcielanie w życie ideologii gender nie dokonuje się samorzutnie, ale mocą ogromnych pieniędzy, kierowanych na ten cel z zagranicy, między innymi za pośrednictwem Fundacji Batorego 4). Ale sama UE przekazała do Polski na ?genderowe? przedszkola (prowadzone przez ?Fundację Edukacji Przedszkolnej? w trzech województwach) aż 15 mln złotych.

Sukcesy każdej ideologii nie opierają się ? jak raz jeszcze widzimy ? na jakiejś swojej immanentnej atrakcyjności i ?pokrętności? w ukrywaniu oblicza przed ofiarami, ale są wzmacniane przez wielkie fundusze. Oprócz tego sukcesy ideologów oparte są zawsze na szeroko rozpowszechnionych moralnych słabościach, co także dotyczy interesującej nas ideologii gender?. Współczesny człowiek wyraźnie ma problemy z panowaniem nad sobą w sferze seksualnej i ta słabość czyni go podatnym na ofertę ?genderowego? świata ?nienormatywności seksualnej?.

Spróbuję zatem dokonać analizy tej ideologii, wydobywając zawarte w niej rozstrzygnięcia filozoficzne z zakresu zwłaszcza antropologii i filozofii moralności. Mamy już polskie przekłady klasyki rozwijającej się ?teorii gender?, sfinansowanej z funduszy przyznanych przez nasze władze. Wchodzi tutaj w rachubę nade wszystko nagłaśniana w całym świecie książka Uwikłani w płeć, Judith Butler, amerykańskiej ?filozofki?, ale także aktywistki lesbijskich światowych organizacji 5). Oprócz eksplikacji kilku założeń filozoficznych interesującej nas tu ideologii konieczne będzie równoległe rozważenie ich trafności.

Przypisy:

1) Poświęciłem tej ideologii książkę: Gendermania. Spór o nieinstrumentalną wartość ciała. Szczecinek 2013 (Nasza Przyszłość).

2) Za pomocą 63 500 złotych od Fundacji Batorego ?Pracownia różnorodności? przygotowała ekspertyzę Szkoła milczenia. Przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, WOS i WDŻR pod kątem przedstawienia w nich problematyki LCBTQ i treści homofobicznych.

3) Informuje o tym w szczegółach głośna w całym świecie książka The New Totalitarians, Rolanda Huntforda, brytyjskiego dziennikarza wiele lat pracującego w Szwecji.

4) TransFuzja, Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych otrzymała 80 000 zł na ?Zbadanie przestrzegania przez wymiar sprawiedliwości międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka dotyczących zmiany płci metrykalnej oraz opracowanie rekomendacji do projektu ustawy o uzgodnieniu płci?. Fundacja Feminoteka otrzymała 45 000 zł na program ?Gendermeria?, mający monitorować media publiczne pod kątem ?równości płci? (pewnie słuchali Radia Maryja i oglądali telewizję Trwam). Kampania Przeciw Homofobii 20 000 na ?Opracowanie metodologii monitorowania polityki przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, realizowanej przez instytucje administracji publicznej. Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa 100 000 zł na ?Badanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach. Kampania Przeciw Homofobii 93 000 zł na ?Opracowanie i upowszechnienie kolejnego raportu na temat sytuacji osób LGBT w Polsce? (projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Lambda). Stowarzyszenie Lambda, 80 000 zł na ?Opracowanie i uruchomienie internetowego systemu zgłaszania informacji o indywidualnych przypadkach dyskryminacji i przestępstw popełnianych ze względu na orientację seksualną oraz wypracowanie rozwiązań służących lepszemu przygotowaniu instytucji i organizacji do działań na rzecz ofiar przestępstw i dyskryminacji?. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 124 000 zł na ?badanie systemu edukacji dzieci i młodzieży oraz kształcenia nauczycieli z perspektywy edukacji antydyskryminacyjnej, itd.?.

5) Tytuł oryginału: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990). Polskie wydanie w 2008 roku sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo i Polityki Społecznej.

(...)

Wyświetlony 1421 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.