sobota, 12 wrzesień 2015 10:39

Inna Unia

Napisał

Wkrótce minie rok od powołania Euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej, zawiązanej przez trzy państwa założycielskie (Federacja Rosyjska, Białoruś i Kazachstan), do których po upływie kilku miesięcy dołączyły dwa następne (Armenia oraz Kirgistan). Spiritus movens tego przedsięwzięcia to oczywiście Rosja, dążąca do zintegrowania możliwie największej części przestrzeni posowieckiej, a przede wszystkim obszarów zamieszkanych przez liczniejsze skupiska ludności rosyjskiej. Naturalnie zamiar ten urzeczywistniany jest nie tylko poprzez wdrażanie projektów gospodarczych. Wypadki ostatnich miesięcy pokazują dobitnie, że w ogniu walk oraz gorących komentarzy, porozumień, deklaracji, propozycji itd. stopniowo mięknie i roztapia się granica rosyjsko-ukraińska, co pozwoli na ewentualne przyszłe ustalenie jej w taki sposób, jaki będzie odpowiadał silniejszej ze stron konfliktu. Uplastycznienie wytyczonych ćwierć wieku temu granic państwowych – oczywiście nie tylko rubieży z Ukrainą – jest niezmiernie istotne dla Włodzimierza Putina, który nie zwalnia także tempa ofensywy na innych frontach.

 

Od RWPG do EAES
22 maja 2014 roku koncern Gazprom podpisał wartą 400 miliardów dolarów umowę na dostawę gazu do Chin, co dla Rosji, której reputacja już wówczas była mocno nadszarpnięta w związku z sytuacją na wschodniej Ukrainie, miało, poza finansowym, również spory wymiar propagandowy. Zaledwie tydzień po tym wydarzeniu w Astanie proklamowano Euroazjatycką Unię Ekonomiczną.

Charakter i tradycje państwa rosyjskiego sprawiały, że pojęcie unii było mu raczej obce, chociaż warto w tym miejscu wspomnieć o wykoncypowanym w Rzeczypospolitej po śmierci króla Zygmunta Augusta projekcie unii troistej, czyli połączenia Korony i Litwy z Moskwą; dzieje tego pomysłu są szczególnym przyczynkiem w relacjach polsko-rosyjskich. Niemniej związek zakładający partnerstwo podmiotów, nawet w oparciu o zasadę primus inter pares, jest w zasadzie trudno akceptowany przez wschodni, właściwy cywilizacji turańskiej model sprawowania rządów.
Na pozór stan ten zmieniło stworzenie unii sowieckiej, jednak po stosunkowo krótkotrwałych eksperymentach narodowościowych, dowartościowujących czy nawet wręcz rozbudzających poprzez przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne nacjonalizmy mniejszości zamieszkujących w ZSRS, bolszewicy zwrócili się ku wypróbowanym metodom rusyfikacji, jednocześnie doskonaląc je do stopnia perfidii oraz, w razie potrzeby, odpowiednio kamuflując. W trakcie specjalnych operacji eksterminowano i deportowano bardzo niekiedy znaczny odsetek przedstawicieli (w pierwszym rzędzie wybitnych) wielu narodowości zamieszkujących proletariacki raj, a także tych, które wypadki dziejowe w latach czterdziestych minionego stulecia wepchnęły w żelazne objęcia komunizmu. Nie dążono więc do stworzenia unii republik, ale do unifikacji różnojęzycznych mas, zgodnie zresztą z założeniami czerwonej ideologii. Naturalnie dla osiągnięcia wiadomych celów przekaz propagandowy całkowicie rozmijał się z rzeczywistością.
Po uformowaniu się tzw. bloku wschodniego nad ekonomiczną integracją państw uzależnionych od Związku Sowieckiego czuwała wymyślona przez Stalina organizacja o nazwie Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Ta podkreślana wzajemność była bardzo umowna, podobnie jak kurs rubla transferowego, jednostki obrachunkowej wymyślonej dla dokonywania zadziwiających akrobacji księgowych w rozliczeniach pomiędzy wasalami a suzerenem. RWPG uprawiała coś w rodzaju windows dressing, a także proceder, jaki znacznie później zyskał miano kreatywnej księgowości. To znaczy próbowała wprowadzać w życie postawione na głowie założenia ekonomii politycznej socjalizmu. Osobliwy charakter Rady oddawała dobrze używana przez tę organizację flaga przedstawiającą bolszewicką gwiazdę wpisaną ni to w kwiatuszek, ni to w dziwaczną kompozycję pięciu kół ratunkowych. Organizacja ta posiadała olbrzymi biurowiec w centrum rosyjskiej stolicy, obecnie zajmowany przez władze miejskie. Ten gmach przy Nowym Arbacie wybudowano za składki państw członkowskich, zatem jego współczesne przeznaczenie to chyba najwłaściwszy przykład realnego stosowania owej deklarowanej „wzajemności”.

Działalność RWPG była przedmiotem kpin nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach podporządkowanych Moskwie. Nadal jednak mnóstwo Rosjan, głównie starszego pokolenia, jest święcie przekonanych, że to ich ojczyzna pomagała wówczas bezinteresownie pozostałym państwom tzw. demokracji ludowej.

 

Bez biurokracji ani rusz
EAES, czyli Euroazjatycka Unia Ekonomiczna, płód transformacji Związku Celnego Rosji, Kazachstanu i Białorusi, po drodze przemianowanego we wspólny obszar gospodarczy, to formalnie najbardziej zaawansowany projekt spajania przez Kreml terytoriów, które niegdyś należały do ZSRS. Celem Unii jest swobodny przepływ towarów i usług oraz mieszkańców państw członkowskich.
Układ z Astany przewiduje zharmonizowanie gospodarek krajów członkowskich, m.in. w zakresie ujednolicenia przepisów technicznych i ochrony własności intelektualnej, handlu zagranicznego, sposobów ochrony rynków krajowych, regulacji rynków finansowych, spraw makroekonomicznych, współpracy w zakresie energii i transportu, rolnictwa, przemysłu oraz stworzenie wspólnego rynku gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, a także leków i wyrobów medycznych. Zarząd Unii będzie skupiał się na takich kwestiach, jak polityka celna, walutowa czy energetyczna, a także transfer siły roboczej. Koszty funkcjonowania EAES pokrywają kraje członkowskie, jej językiem urzędowym jest rosyjski. Na integrację niektórych sektorów gospodarki przewidziano okresy przejściowe, w przypadku rynku paliwowego nawet obejmujące całą najbliższą dekadę.
W obecnym kształcie Unia, pomimo szumnej nazwy, jest organizacją w gruncie rzeczy kadłubową, w której rej wodzi naturalnie Rosja, państwo euroazjatyckie w pełnym tego słowa znaczeniu. I tak zdaniem Moskwy powinno pozostać, niezależnie od tego, jacy nowi członkowie przystąpiliby do tego związku. Pojęcie euroazjatyzmu zawarte w nazwie tej organizacji ma we współczesnej Rosji wyjątkowy wydźwięk i zawiera spory ładunek ideologiczny. Aleksander Dugin, uchodzący za jednego z czołowych współczesnych rosyjskich geopolityków, od początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku publikuje prace dotyczące euroazjatyckiego charakteru Rosji, a jego teorie i prognozy spotykają się z życzliwym zainteresowaniem ze strony Kremla.
Czy Euroazjatycka Unia Ekonomiczna będzie jakimś RWPG-bis, a może przeciwwagą (parodią, kopią?) Unii Europejskiej?
Pewnie wszystkim tym naraz. Ciekawe też, czy ustrzeże się błędów popełnionych podczas procesu integracyjnego w Europie? W to akurat można powątpiewać. Podpisana w stolicy Kazachstanu umowa założycielska liczy ponad 700 stron, musi być więc efektem wytężonej pracy całego legionu biurokratów. Poza Euroazjatycką Unią Ekonomiczną funkcjonuje jeszcze sporo innych struktur, choćby tylko gospodarczych – powołanych głównie z inicjatywy Rosji – obejmujących wybrane państwa powstałe po rozpadzie ZSRS. Należy również przypomnieć, że w ramach RWPG działało mnóstwo stałych komisji czy też międzynarodowych centrów, organizacji współpracy, zjednoczeń gospodarczych itp., np. Interszypnik, czyli Międzynarodowa Organizacja Współpracy Przemysłu Łożyskowego lub Interwodoczistka (wyposażenia do oczyszczania wody) itd. Z pewnością zatem stanowisk dla rosyjskich urzędników (oraz ich białoruskich i kazachskich kolegów), tej najpewniejszej ostoi władzy, nie zabraknie. Zdaniem niektórych zachodnich ekspertów EAES nie będzie konkurencją dla Unii Europejskich, są to bowiem organizmy oparte na zupełnie odmiennych podstawach i będące na różnych etapach rozwoju.

 

W dążeniu do wielobiegunowości
W ciągu minionego roku Rosja poniosła dotkliwe straty wizerunkowe oraz finansowe. Kurs rubla spadł w szczytowym okresie o niemal połowę, mocno potaniały na rynku światowym paliwa naturalne, rosyjska domena eksportowa. W niewielkim stopniu zmieniła się, chociaż uparcie zabiegał o to obecny prezydent Rosji właściwie od początku sprawowania swojego urzędu, struktura handlu zagranicznego, który w dalszym ciągu opiera się na surowcach i w najlepszym razie półproduktach. W kluczowym dla kraju przemyśle wydobywczym coraz bardziej odczuwalny jest brak nowoczesnych technologii. Poza tym krajem wstrząsają wielkie afery korupcyjne.
Choć Kreml wciąż wysyła za pośrednictwem konferencji prasowych uspokajające komunikaty i prognozy, widać gołym okiem, że rosyjska ekonomika mocno kuleje. Coraz więcej Rosjan odczuwa boleśnie rosnące ceny oraz niedostatki podaży towarów, nie zawsze spowodowane bezpośrednio nałożonym na ich państwo embargiem.
Władze rosyjskie usiłują zachować kontrolę nad kryzysem, wdrażają programy pomocowe i aktywnie uczestniczą w międzynarodowych projektach obejmujących różne sfery ekonomiki. Pod koniec marca 2015 roku Rosja zdecydowała się zostać udziałowcem Azjatyckiego Banku Inicjatyw Infrastrukturalnych (AIIB), instytucji postrzeganej jako rywal Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego, czyli organizacji finansowych uważanych za bazujące na kapitałach amerykańskim i japońskim.
AIIB powstał w 2014 roku z inicjatywy Chin (centrala znajduje się w Pekinie), a przystąpiły do niego głównie kraje z regionu Pacyfiku i Azji. Celem Banku jest bowiem finansowanie projektów infrastrukturalnych w tej właśnie części świata. AIIB rozpocznie swoją działalność jeszcze w tym roku, jego kapitał założycielski wyniesie 100 miliardów dolarów. Kilka dni po przystąpieniu Rosji do AIIB wysoki rosyjski przedstawiciel EAES oświadczył, że reprezentowana przez niego instytucja jest gotowa do zbadania i oceny możliwości zjednoczenia na obszarze posowieckim Euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej i Nowego Jedwabnego Szlaku – realizowanego przez Pekin megaprojektu, który, rozwijany w zasadzie dopiero od ubiegłego roku, stał się głównym instrumentem chińskiej polityki zagranicznej, zarówno w regionie, jak i w skali globalnej. Jest to właściwie cały pakiet inicjatyw, elastyczny i ciągle ewoluujący, pierwotnie skupiony na usprawnieniu korytarzy transportowych pomiędzy Państwem Środka a Europą. Wkrótce plany modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej uzupełniono zamysłami związanymi ze stworzeniem sieci przesyłowych i zaplecza telekomunikacyjnego. Zinstytucjonalizowany w ciągu ostatnich miesięcy projekt Nowy Jedwabny Szlak jest owocem specyficznej dalekowschodniej mentalności, a nawet można w nim odnaleźć elementy starożytnej chińskiej filozofii.
W takim kontekście polityka zamysły Kremla widoczne są jak na dłoni. Rosja już od dawna próbowała uwodzić Europę wizją wielkiego spójnego obszaru kooperacji gospodarczej od Lizbony po Władywostok, a może nawet po Szanghaj i Hongkong. Zgodnie z koncepcją Putina jego państwu przypadłaby wówczas rola euroazjatyckiego zwornika, a jednocześnie kontrolera i moderatora powiązań pomiędzy oboma kontynentami. Tym sposobem powstałaby, używając słów rosyjskiego prezydenta, „olbrzymia dźwignia”, zdolna nie tylko podważyć fundamenty światowej ekonomiki, ale również i globalnego porządku. Moskwa nie ukrywa, że dąży do politycznej „wielubiegunowości”, czyli w istocie zakwestionowania prymatu Stanów Zjednoczonych. Umiejętnie próbowała przy tym wykorzystać niechęć Zachodniej Europy do USA. Cała ta gra to niewątpliwie wyraz rosyjskich ambicji imperialnych.
 


/.../ Ciąg dalszy artykułu - w wydaniu papierowym

Wyświetlony 1129 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.